Стъпки за документално организиране на процеса по внедряване на модел 1:1

 

1.Планиране

Стъпка 1 : Направете проучване, разберете повече за модела 1:1

През последните 15 години училища в България и в целия свят успешно въвеждат модела. Техният опит е документиран и описан в научни доклади и проучвания, както и в “Истории на успеха”, с които училищата споделят своя опит. Тази информация ще ви помогне да разберете същността на модела, необходимостта от внедряването му, влиянието му върху представянето и резултатите на учениците и най-важните стъпки за успешно му интегриране в учебния процес.

Какво е 1:1? Защо 1:1?
Отговор на тези въпроси дава проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“:
 

"През последните десет години моделът 1:1 - „един ученик - едно устройство“ се утвърждава като успешен начин за внедряване на информационните технологии в училищните организации. Той се въвежда успешно в десетина щати в САЩ, няколко провинции в Канада, Уругвай. Мексико, Австралия. В Европа в 19 държави след 2010 г. са реализирани 31 инициативи за въвеждане Модела 1:1. Те обхващат „широкомащабни инициативи, включващи голям брой ученици, напр. до 600 000, както в Португалия или Испания, Турция. При други национални инициативи, се включват по-малко ученици, но в пилотни училища в цялата страна, като например в Грузия (60 000 ученици ) и Кипър (23 000 ученика). Средномащабни пилотни проекти могат да бъдат намерени в различни региони в Италия или Франция, където съответно 10 000 и 19 000 ученика участват в модела 1: 1. При малките инициативи, се включват между 100 и 1000 ученика в страни като Австрия, Чехия, Италия, Швеция и Великобритания.

Като цяло 1:1 се определя като модел за организация на обучението, при който на всеки ученик в училище се предоставя лаптоп, таблет или друго електронно устройство. Така ученикът работи със свое индивидуално устройство в класната стая и извън нея. Моделът „едно към едно“ е свързан и с конструирането на специфична образователна среда, която дава възможност да се персонализира обучението и заедно с това да се разшири съвместната дейност на обучаваните, чрез смислено интегриране информационните технологии. В рамките на тази образователна среда успешно се развиват уменията за XXI век и се подобряват академичните постижения на учениците. Учениците и учителите се отдалечават от поведението на консуматори на услуги, които дигиталните технологии и интернет предоставят и започват да използват уменията си за да създават реални продукти и електронно съдържание. Така образователната среда на Модела 1:1 предполага осъществяването на „хибридно обучение“, което съчетава предимствата на директно обучение „очи в очи, с групови дейности и самоподготовка, чрез информационни технологии“.

 

На базата на проведени изследвания в България и чужбина през последните десет години, могат да се изведат следните основни характеристики на модела 1:1:

 • придобиване на уменията за XXI век при учениците - подобрени технологични умения учене и иновации; информация, медии и технологии; и живот и кариера;
 • при въвеждането на модела е създаването на специфична електронна инфраструктура - електронно устройство за всеки учител и ученик , смислено постоянно използване на ИТ (облачни платформи). Така средата се хибридизира – както се реализира реално взаимодействие в клас и виртуална комуникация осигуряваща взаимодействие в облачните структури;
 • подобрени са взаимоотношения учител - ученик – родители - училище;
 • при въвеждането на модела 1:1 се осъществява промяна на образователната среда – тя става по-гъвкава, адаптивна с променен дизайн на класната стая и възможности за трансформация спрямо променящите се нужди на интерактивния учебен процес;
 • създаване на персонални мобилни среди за обучение, които обхващат формални, и неформални елементи;
 • ученици и учители по-успешно да се адаптират към условията на електронното обучение от разстояние след затваряне на училищните сгради;
 • при прилагането на модела 1:1 се изгражда специфична реконструктивистка образователна среда, свързана с промяна в образователното пространство и смислено използване на ИТ, което от своя страна води до сериозно изменение в дизайна на процеса на обучение. Промененият дизайн в обучението е свързан с:
  • развитието на активността и самостоятелното учене на учениците;
  • различното взаимодействие между ученици и учители;
  • разгръщането на колаборативното обучение;
  • развитието на екипността в работата на учителите и съвместно преподаване;
  • интерактивност обучение;
  • преструктуриране на учебното съдържание на основата на интегрирането на знания и интердисциплинарност в преподаването;
  • преориентирането към формиращото оценяване;
  • учене чрез правене и изработване на съвместни е-продукти;
  • реализира се постоянна и бърза обратна връзка с учениците;
  • разгръща се постоянна обратна връзка и по-добра комуникация между учители и родители, включително при условия на електронно обучение от разстояние;
  • променя се ролята на учителя. Той вече не е само транслатор на знания, както е в традиционната класна стая, а мотиватор, ментор на учениците и дизайнер и креатор на учебно съдържание;
  • променя се и позицията на учениците – те все повече се превръщат в дизайнери на е-ресурси и креатори на ново съдържание; учене навсякъде и по всяко време.

Въвеждането на организационния модел 1:1 в училище може пряко да се свърже с осъществяването на компетентностно-базирано образование, като системен, интердисциплинарен подход, чрез който се акцентира върху резултатите от образованието, разглеждани като способност на обучаваните да действат адекватно в различни ситуации. Така компетентностният подход се характеризира с личностни, дейностни и социални аспекти, засилва практическата ориентация на образованието и определя разработването на учебното съдържание и на оценъчните процедури. Изследванията показват, че определени характеристики на модела 1:1 пряко кореспондират с тези на компетентностно-базираното образование. Повишава се мотивацията за учене на учениците от паралелките 1:1. Обучението е практически насочено и учебните задачи са свързани с изработване на продукти, включително и електронно базирани - презентации, сайтове, блогове.

Организационният модел 1:1 в голяма степен се доближава до някои от основните характеристики на Образованието 4.0. Този тип образование прави възможно паралелното използване на различни форми на обучение и широкото навлизане на виртуалното обучение и ученето в мрежи в ежедневието. Това води, от една страна, до развитие на различни форми на смесено обучение, а от друга - до изграждане на лична образователна среда и учебен профил на всеки ученик.

Основните предимствата на модела 1:1, според проведените изследвания, са свързани с:

 • смислено използване на ИТ и натрупан опит от ученици и учители за работа в облачни платформи;
 • непрекъсната комуникация между учителите и учениците;
 • възможност учениците по-добре да организират времето си;
 • непрекъснат достъп по учебни ресурси - независимо от времето и мястото;
 • екипната работа във виртуалното пространство с облачни инструменти;
 • по-голямата свобода и автономност, която имат учителите по модела, включително и по отношение на конструиране на учебни задачи и съдържание;
 • постоянна и бърза обратна връзка с учениците;
 • висока степен на удовлетвореност от прилагането на модела 1:1 от страна на ученици, родители, учители и училищни директори."
Прочетете повече
 

Стъпка 2: Сформирайте екип

Успешното внедряване на модела зависи от хората, които ще планират и управляват промяната. Съберете екип от подходящите хора. Възможно е вече да имате такъв, но може да сформирате и напълно нов. Вие ще решите коя стратегия е по-подходяща и ще даде силен старт на процеса. Има няколко основни принципа, на които трябва да обърнете внимание при изграждането на екипа:

 • Индивидуалните способностите на членовете - ще ви трябват хора, които умеят да планират, да решават проблеми, да анализират и да осъществяват мониторинг на процеси и резултати, да са добри комуникатори, да имат авторитет сред колегите и да се ползват с тяхното доверие.
 • Ангажираността на членовете - това се подразбира, но трябва да сте сигурни, че тези хора имат правилното разбиране за технологиите и възможностите, които те предоставят. Това трябва да са хора, вдъхновени от тази инициатива и готови да вложат време и усилия в реализирането й.
 

Стъпка 3: Създайте вашата визия за 1:1

Визията е важна! Тя определя желаната посоката на развитие, ще е основата на вашите решения, ще информира училищната общност защо и как внедряването на модела 1:1 ще доведе до подобряване на резултатите на учениците. Визията изяснява целите, определя стъпките, задава очакваните резултати и предоставя стандарт, спрямо който проектът може да бъде измерен. За училища, които стартират проект за внедряване на модела е важно да отделят достатъчно време, за да преразгледат настоящата си образователна визия, да я адаптират или да създадат изцяло нова. За училища, които вече са в процес на имплементиране на модела може да направи оценка на напредъка и да се набележат коригиращи действия при необходимост.

 

Стъпка 4: Планирайте комуникационна стратегия

Успешната комуникационна стратегия предполага включването на всички заинтересовани лица (учители, ученици, родителите, външни експерти, представители на местната власт и др.). Инициирайте раговори с тях. Те ще ви помогнат да идентифицирате силните и слабите страни, възможностите и евентуални проблеми. Напишете вашата комуникационна стратегия и споделете с общността. Използвайте познати канали: интернет страницата на училището, социални мрежи, бюлетини, организирайте събитие.

 

Стъпка 5: Проучете готовността на училището

Необходимо е да знаете къде се намирате в момента, за да създадете добър план, който ще ви доведе до ефективно внедряване на модела 1:1. Направете оценка на ресурсите , с които разполагате:

 • Инфраструктура
 • Ниво на внедряване на облака
 • Дигиталните умения на учители
 • Налична техника

Въпроси, които ще ви помогнат: Надеждна ли е WiFi мрежата? Има ли стабилна и бърза интернет свързаност? Училището има облак или училището е в облака? Какви технологии се използват сега и могат ли да бъдат пренасочени в подкрепа на Модела 1:1? Дигиталните умения на учителите достатъчни ли са, за да могат да организират и управляват учебния процес в среда 1:1?

 

Стъпка 6: Създайте план за действие

Когато знаете къде се намирате и къде искате да стигнете, с какви ресурси разполагате, имате супер ангажиран с промяната екип, може да започнете да планирате. Първата и най-важна задача е да се определят основните етапите в процеса. Планът включва и подробен график на дейностите, очаквани резултати и отговорник за всяка задача.

 

2. Подготовка

Стъпка 1: Активирайте облачна платформа

Облачната платформа включва основни приложения, които подпомагат общуването и организацията на информация в училище или друга образователна институция. Специално създадени приложения помагат на учители и ученици да работят в екип, както в една стая, така и от разстояние и осигуряват гъвкава и сигурна основа за учене, сътрудничество и комуникация.

 

Стъпка 2: Прехвърлете училището в облака

 

Стъпка 3: Създайте подходяща физическа среда

Много често не се обръща достатъчно внимание на физическата среда, въпреки че много изследвания отчитат влиянието й върху учениците. При модела 1:1 пространствата трябва са гъвкави, интересни, стимулиращи и подкрепящи различните стилове на учене. Физическата среда и технологичната среда са хармонично вплетени. За да изградите такава среда може да работите с архитект, но задължително потърсете мнението на ученици и учители.

 

Стъпка 4: Осигурете устройства за учителите

За да започне трансформацията е нужно всеки учител, който ще работи с парелка 1:1, да разполага с персонално устройство и достъп до Интернет.

Стъпка 5: Осигурете обучения за учителите

За да използват технологиите по нов и увличащ обучаемите начин, е препоръчително преподавателите да повишават дигиталните си компетенции и уменията за създаване на съдържание в дигитална среда, чрез различни курсове и обучения.

Стъпка 6: Определете основни политики

Напишете основните правила и задължения за всички участници в учебната иновация, за да има още в самото начало прозрачност и ясни общи цели за целия екип.

Стъпка 7: Осигурете устройства за учениците

Моделът 1:1 е модел, при който всеки ученик има персонално устройство, което използва както в училищната среда, така и вкъщи, затова е от изключителна важност да се осигурят еднакви устройства за всеки ученик.

 

3. Внедряване

Стъпка 1: Информирайте родителите

Организирайте родителски срещи, за да представите на родителите предимствата на модела 1:1, да споделите с тях вашата визия и да ги привлечете като партньори. Подгответе се да отговаряте на въпроси. От това може да зависи каква подкрепа ще получите. Това показва също и готовността на училището за планирания дигитален скок.

 

Стъпка 2: Подгответе устройствата

Подгответе всички устройства за работа, преди да стигнат до учениците.

 

Стъпка 3: Раздайте устройствата на учениците

 

4. Измерване на промяната

Стъпка 1: Информирайте родителите

Изключително важно е да се анализират резултатите от внедряването на модела, за да се надграждат нещата, които работят и да се подобряват нещатата, които не работят достатъчно добре. Определете кога, колко често и кой ще извършва мониторинг. Не са важни единствено резултатите на учениците, а и промяната в поведението и нагласите., защото моделът 1:1 променя най-вече динамиката на класната стая развива умения на 21 век. Не пропускайте да се похвалите с успехите. Разкажете на ученици, родители, учители, директори за невероятните промени, които се случват във вашето училище. Споделете вашите “Истории на успеха”, за да може други училищни екипи да ползват вашия опит.