Стъпки за документално организиране на процеса по внедряване на модел 1:1

 

1.Планиране

Стъпка 1 : Направете проучване, разберете повече за модела 1:1

През последните 15 години училища в България и в целия свят успешно въвеждат модела. Техният опит е документиран и описан в научни доклади и проучвания, както и в “Истории на успеха”, с които училищата споделят своя опит. Тази информация ще ви помогне да разберете същността на модела, необходимостта от внедряването му, влиянието му върху представянето и резултатите на учениците и най-важните стъпки за успешно му интегриране в учебния процес.

Какво е 1:1? Защо 1:1?

Отговор на тези въпроси дава проф. Галин Цоков от Педагогически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в изследването "Дигитален скок в българското образование - моделът едно към едно (1:1)", съвместно с Център за творческо обучение, което може да намерите в секция Ресурси.

 
 

Стъпка 2: Сформирайте екип

Успешното внедряване на модела зависи от хората, които ще планират и управляват промяната. Съберете екип от подходящите хора. Възможно е вече да имате такъв, но може да сформирате и напълно нов. Вие ще решите коя стратегия е по-подходяща и ще даде силен старт на процеса. Има няколко основни принципа, на които трябва да обърнете внимание при изграждането на екипа:

 • Индивидуалните способностите на членовете - ще ви трябват хора, които умеят да планират, да решават проблеми, да анализират и да осъществяват мониторинг на процеси и резултати, да са добри комуникатори, да имат авторитет сред колегите и да се ползват с тяхното доверие.
 • Ангажираността на членовете - това се подразбира, но трябва да сте сигурни, че тези хора имат правилното разбиране за технологиите и възможностите, които те предоставят. Това трябва да са хора, вдъхновени от тази инициатива и готови да вложат време и усилия в реализирането й.
 

Стъпка 3: Създайте вашата визия за 1:1

Визията е важна! Тя определя желаната посоката на развитие, ще е основата на вашите решения, ще информира училищната общност защо и как внедряването на модела 1:1 ще доведе до подобряване на резултатите на учениците. Визията изяснява целите, определя стъпките, задава очакваните резултати и предоставя стандарт, спрямо който проектът може да бъде измерен. За училища, които стартират проект за внедряване на модела е важно да отделят достатъчно време, за да преразгледат настоящата си образователна визия, да я адаптират или да създадат изцяло нова. За училища, които вече са в процес на имплементиране на модела може да направи оценка на напредъка и да се набележат коригиращи действия при необходимост.

 

Стъпка 4: Планирайте комуникационна стратегия

Успешната комуникационна стратегия предполага включването на всички заинтересовани лица (учители, ученици, родителите, външни експерти, представители на местната власт и др.). Инициирайте раговори с тях. Те ще ви помогнат да идентифицирате силните и слабите страни, възможностите и евентуални проблеми. Напишете вашата комуникационна стратегия и споделете с общността. Използвайте познати канали: интернет страницата на училището, социални мрежи, бюлетини, организирайте събитие.

 

Стъпка 5: Проучете готовността на училището

Необходимо е да знаете къде се намирате в момента, за да създадете добър план, който ще ви доведе до ефективно внедряване на модела 1:1. Направете оценка на ресурсите , с които разполагате:

 • Инфраструктура
 • Ниво на внедряване на облака
 • Дигиталните умения на учители
 • Налична техника

Въпроси, които ще ви помогнат: Надеждна ли е WiFi мрежата? Има ли стабилна и бърза интернет свързаност? Училището има облак или училището е в облака? Какви технологии се използват сега и могат ли да бъдат пренасочени в подкрепа на Модела 1:1? Дигиталните умения на учителите достатъчни ли са, за да могат да организират и управляват учебния процес в среда 1:1?

 

Стъпка 6: Създайте план за действие

Когато знаете къде се намирате и къде искате да стигнете, с какви ресурси разполагате, имате супер ангажиран с промяната екип, може да започнете да планирате. Първата и най-важна задача е да се определят основните етапите в процеса. Планът включва и подробен график на дейностите, очаквани резултати и отговорник за всяка задача.

 

2. Подготовка

Стъпка 1: Активирайте облачна платформа

Облачната платформа включва основни приложения, които подпомагат общуването и организацията на информация в училище или друга образователна институция. Специално създадени приложения помагат на учители и ученици да работят в екип, както в една стая, така и от разстояние и осигуряват гъвкава и сигурна основа за учене, сътрудничество и комуникация.

 

Стъпка 2: Прехвърлете училището в облака

 

Стъпка 3: Създайте подходяща физическа среда

Много често не се обръща достатъчно внимание на физическата среда, въпреки че много изследвания отчитат влиянието й върху учениците. При модела 1:1 пространствата трябва са гъвкави, интересни, стимулиращи и подкрепящи различните стилове на учене. Физическата среда и технологичната среда са хармонично вплетени. За да изградите такава среда може да работите с архитект, но задължително потърсете мнението на ученици и учители.

 

Стъпка 4: Осигурете устройства за учителите

Осигурете преносими компютри за учителите поне месец преди въвеждането на модела 1:1. Те трябва да имат възможност да опознаят устройството и да персонализират настройките му в зависимост от стила си на работа. Така те ще се чувстват конфортно с технологиите и ще изпробват различни инструменти за организация на учебния процес, създаване на съдържание, проверка на знанията и уменията на учениците, получаване и даване на обратна връзка.

Стъпка 5: Осигурете обучения за учителите

Успешното внедряване на модела зависи в най-голяма степен от учителите. Подкрепете ги! Планирайте гъвкава и устойчива програма за професионално развитие на учителите, с която да повишите увереността, да развиете компетентността и да насърчите ангажираността сред учителите.

Въпроси, които ще ви помогнат в изграждането на стратегията за професионално развитие:
1.Колко учители са сертифицирани за работа с облачната платформа, внедрена във вашето училище?
2. Кои са учителите лидери във вашето училище?
3. Имате ли система за стимулиране на учителите за кариерно развитие?

За да използват учителите технологиите по нов и увличащ за учениците начин, е важно планът за професионално развитие да включва обучения за:

 • повишаване на дигиталните компетенции на учителите;
 • уменията за създаване на съдържание в дигитална среда;
 • съвместно планиране с колеги в дългосрочен план;
 • прилагане на подходящи за среда 1:1 методи като обърната класна стая, смесено обучение, проектно базирано обучение, проблемно ориентирано обучение, игровизация и др.;
 • и теми, които сте идентифицирали като необходими за учителите във вашата организация.

Стъпка 6: Определете основни политики

Политиките и правилата за използване на дигиталните технологии гарантират прозрачност, сигурност, равнопоставеност и свободна комуникация за всички в организацията.
Ключови според нас са:
+ Правила за използване на облачната платформа в организацията.
+ Политика за безопастност и етично поведение в интернет.
+ Процедура за докладване на изгубени или откраднати преносими компютри.

Стъпка 7: Осигурете устройства за учениците

Ние, от Център за творческо обучение, ще ви помогнем да изберете най-подходящото устройство за вашите нужди. Свържете се с нас.

 

3. Внедряване

Стъпка 1: Информирайте родителите

Организирайте родителски срещи, за да представите на родителите предимствата на модела 1:1, да споделите с тях вашата визия и да ги привлечете като партньори. Подгответе се да отговаряте на въпроси. От това може да зависи каква подкрепа ще получите. Това показва също и готовността на училището за планирания дигитален скок.

 

Стъпка 2: Подгответе устройствата

Подгответе всички устройства за работа, преди да стигнат до учениците. Има няколко важни задачи, които трябва да се свършат преди раздаването на лаптопите. Някои от тях са времеемки, така че отделете достатъчно време. Започнете с регистрация на устройствата в облачната платформата на училището. Така ще може да ги управлявате бързо и от разстояние.

Подгответе списък с настройки, които ще повишат сигурността на потребителите и ще синхронизират устройствата с учебните цели и дейности. Приложете настройките към всички устройства.

 

Стъпка 3: Раздайте устройствата на учениците

Подгответе споразумения с родителите относно използването на лаптопите от учениците и приемо предавателни протоколи за предоставянето им. Помислете също дали и кога ще организирате обучение на учениците за работа с устройствата.

 

4. Измерване на промяната

Стъпка 1: Информирайте родителите

Изключително важно е да се анализират резултатите от внедряването на модела, за да се надграждат нещата, които работят и да се подобряват нещатата, които не работят достатъчно добре. Определете кога, колко често и кой ще извършва мониторинг. Не са важни единствено резултатите на учениците, а и промяната в поведението и нагласите., защото моделът 1:1 променя най-вече динамиката на класната стая развива умения на 21 век. Не пропускайте да се похвалите с успехите. Разкажете на ученици, родители, учители, директори за невероятните промени, които се случват във вашето училище. Споделете вашите “Истории на успеха” тук, както и през Вашите канали за комуникация, за да може и други училищни екипи да се вдъхновят от Вашия опит.