ЗА ДИРЕКТОРИ


Как да се организира процесът документално - шаблони, чеклист, документи и др.


Планиране
Подготовка
Внедряване
Измерване на промяната

ЗА УЧИТЕЛИ

Работата по Модел 1:1 развива не само дигитални умения, но и критично и творческо мислене, работа в екип и презентационни умения. Вижте как може да съдействате на Вашите ученици да развият тези умения с нашето предложение за подготовка на вдъхновяващ урок. Тук ще намерите и готови ресурси, разработени от други учители, както и въпросник за самооценка на дигиталните умения.


Изпратете ни Вашия урок по модел "1:1"

Изпратете попълнения шаблон на email: learning1to1@cct.bg
 

ЗА РОДИТЕЛИ„1:1“ („Едно към едно“) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

При „1:1“ учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което Интернет (или друг голям набор от съдържание) предлага. Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

В него най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия. Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда).