ЗА ДИРЕКТОРИ


Как да се организира процесът документално - шаблони, чеклист, документи и др.


Планиране
Подготовка
Внедряване
Измерване на промяната

ЗА УЧИТЕЛИ

Подготовка на екипа за работа по модела в две направления:
  • Дигитални умения:
    - Въпроси за самооценка на дигиталните умения на учителите
    - Как да си направят самоанализ на уменията им по отговорите от анкетата
  • Методика за работа по модела 1:1

Изпратете ни Вашия урок по модел "1:1"

Изпратете попълнения шаблон на email: learning1to1@cct.bg
 

ЗА РОДИТЕЛИ„1:1“ („Едно към едно“) е модел на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт). Моделът предполага използване на дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като самоцел.

При „1:1“ учителите и учениците имат достъп до цялото съдържание, което Интернет (или друг голям набор от съдържание) предлага. Това е предпоставка за значителни промени в хода на учебния час, целите на занятието и процесите на преподаване и учене изобщо.

В него най-важен е учителският екип и организацията и планирането на учебните занятия. Показател за работещ модел е, когато учениците и учителите използват устройствата си свободно и без инструкция във всеки учебен час и във всяка класна стая (или друга среда).