През последните години моделът 1:1 (“Едно към едно”) се утвърждава като организация на учебния процес, при която всеки ученик и учител работи с лично електронно устройство в класната стая и извън нея. По подобен модел са създадени иновативни училища по света - в САЩ, Нидерландия, Финландия, Швеция и други страни. Стотици общини в тези държави вече са направили модела стандарт за образователните си организации. Тези образователни системи традиционно държат челните места в класациите за дигитални умения и дигитализиране на публичния сектор, а учениците им демонстрират най-добрите резултати в областта на функционалната грамотност.

Тези инициативи са основа за създаване на нова динамика на ученето и преподаването, преосмисляне на това какво би могло да бъде училището и изграждане на по-автентична и творческа среда за обучение на младите хора в XXI век. Моделът предполага използването на дигиталните технологии като ресурс и е предпоставка за значителни промени в учебния процес:

 • Технологиите позволяват учене извън рамките на класната стая и учебния час. Учениците имат постоянен достъп до информация и електронни учебни ресурси и възможност за самостоятелно учене и учене в сътрудничество.
 • Технологиите дават възможност за персонализиране на обучението и създаване на преживявания, които са по-мотивиращи и по-ангажиращи за учениците.
 • Технологиите позволяват организирането на обучение около реални ситуации и учене, базирано на проекти.
 

За да се създаде устойчив модел 1:1, има няколко основни и задължителни елемента на образователната среда:

 1. Подходяща физическа и технологична среда. Изграждането на иновативни учебни пространства трябва да е съобразено с новия начин на организация на учебния процес. Физическата среда трябва да е подкрепяща и да позволява свободното движение, взаимодействието в групи и интегрирането на технологии.

  Инфраструктура - изграждането на WIFI мрежа е задължителен елемент на технологичната среда. Важно е капацитетът й да бъде съобразен с потреблението и архитектурата й да позволява разширяване при необходимост.

  Облачна платформа - съвременните облачни платформи предоставят цялостно решение за училищните организация и премахват необходимостта от множество различни системи за управление както на административните процеси, така и на учебния процес. Училищният “облак” осигурява неограничено пространство за съхранение на училищната документация и учебните ресурси, до които учители и ученици имат постоянен и лесен достъп чрез персонални електронни профили. В изследваните примери, профилите са част от облачната платформа в домейна на училището. В други училища, това би могло да се реализира с профилите в централизиран домейн, предоставени от министерството на образованието и науката. Същевременно облачните платформи гарантират защитата на данните и потребителите. Облачните платформи за образование предлагат набор от инструменти, които улесняват и стимулират комуникацията и съвместната работа по проекти, сътрудничеството, обратната връзка.

  Устройства - изборът на устройства за учители и ученици трябва да бъде съобразен с нуждите на потребителите и целите на учебния процес. Най-успешните и устойчиви примери от училища, за организация на учебния процес по модела 1:1, са реализирани с устройства, позволяващи управление от разстояние чрез администраторска конзола.

 2. Професионално развитие и подкрепа на учителите. Моделът 1:1 изисква подготвени учители. Те трябва да имат увереност в използването на облачната платформа и, също така, те трябва да разбират технологиите, да са уверени в планирането и провеждането на учебни занятия, в които учениците формират компетентности и си сътрудничат, вместо механично да запомнят и възпроизвеждат “знания”. Учителите ще трябва да се адаптират, като приемат нови роли и отговорности.
 3. Учебно съдържание, методи и подходи на преподаване. Адаптирането на учебната програма, планирането на уроците, методите и подходите при модела 1:1 са коренно различни от традиционните и имат за цел да персонализират обучението (защото всеки ученик има собствен стил и темпо на учене) и да позволят на учениците да усвояват, но и да създават учебно съдържание чрез проектно базирано обучение.
 4. Моделът 1:1 в училищата в България. За първи път моделът 1:1 се въвежда в България през 2019 г., като стартира с една паралелка в Езикова гимназия “Иван Вазов” през втория срок на учебната година, а в началото следващата учебна година е открита още една. Градовете с училища, имащи паралелки по модела 1:1, можете да видите ТУК.